ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ

Προϋπολογισμός του νέου Προγράμματος Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους ανέρχεται σε 200 εκατ. Ευρώ και 100 εκατ αντίστοιχα

Γενικές προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.