ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ

Προϋπολογισμός του νέου Προγράμματος Εξοικονομώ φθινόπωρο 2021 ανέρχεται σε 632 εκατ. Ευρώ

Γενικές προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.