Δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα κάτωθι:

- Φορολογικά στοιχεία:

 • Ε1 για το φορολογικό έτος 2021
 • Εκκαθαριστικό για το φορολογικό έτος 2021
 • Ε9
 • Ε2 σε περίπτωση ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης
 • ΕΝ.Φ.Ι.Α.

-  Αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου απαιτούνται τα κάτωθι:

- Τίτλος ιδιοκτησίας (σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών / αγοραπωλησία / δωρεάν παραχώρηση / πράξη αποδοχής κληρονομιάς, κλπ.)

- ΚΑΕΚ

- Οικοδομική Άδεια και εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας:

 • Οικοδομική Άδεια
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Τομή
 • Όψη
 • Κάτοψη ορόφου προς εξέταση

- Ρύθμιση αυθαιρεσιών (Ν.720/77, Ν.1337/83, Ν.3843/10, Ν.4178/13, Ν.4495/17)

 • Δήλωση Ένταξης
 • Κατόψεις
 • Λοιπά δικαιολογητικά (τοπογραφικό διάγραμμα, Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

- Φύλλο ελέγχου λέβητα, σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης σε πολυκατοικία

Τα παραπάνω αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ενδέχεται να απαιτηθούν και άλλα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.