Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

Το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους" αποτελείται από δύο σκέλη:

α) σκέλος "Εξοικονομώ": συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα "Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι".

β) σκέλος "Ανακαινίζω": συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις αισθητικής, λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών, ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτυγχάνεται για κάθε έργο που υποβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος "Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους" είναι:

 1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
 2. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας, βάσει του Α' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (Φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31/12/2021 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), ζητείται έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας.

Για την υπαγωγή στο σκέλος "Ανακαινίζω", ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50%.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

 • Νέοι που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1984 έως την 31η Δεκεμβρίου 2005.
 • Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι φυσικό πρόσωπο με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία για το σκέλος "εξοικονομώ" και με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ποσοστό 50% για το σκέλος "ανακαινίζω".
 • Εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 €  για το σκέλος "εξοικονομώ" και τα 20.000 € για το σκέλος "ανακαινίζω". Αφορά το φορολογικό έτος 2021.
 • Για τη συμμετοχή στο σκέλος "ανακαινίζω", συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2022), όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντα, ίση ή μικρότερη από 300.000€.

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

 • Το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ε1 για το φορολογικό έτος 2021.
 • Το ακίνητο είναι νόμιμο και δεν έχουν εντοπιστεί αυθαιρεσίες. Σε περίπτωση που υπήρχαν αυθαιρεσίες, αυτές έχουν ήδη ρυθμιστεί. Επιπλέον, δεν έχει ληφθεί απόφαση για την κατεδάφισή του.
 • Η ενεργειακή του κατηγορία είναι μικρότερη ή ίση της Γ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα € | σκέλος "Εξοικονομώ" Οικογενειακό Εισόδημα € | σκέλος "Εξοικονομώ" Ατομικό, ή Οικογενειακό € | σκέλος "Ανακαινίζω"
1 ≤ 5.000 ≤ 10.000 ≤ 20.000
2 > 5.000 - 10.000 > 10.000 - 20.000
3 >10.000 - 20.000 > 20.000 - 30.000
4 >20.000 - 30.000 > 30.000 - 50.000

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ατομικό Εισόδημα € Οικογενειακό Εισόδημα € Σκέλος "Εξοικονομώ" Σκέλος "Ανακαινίζω"
Ιδιοκατοίκηση Ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση Πρόσθετη επιχορήγηση για πολύτεκνους
1 ≤ 5.000 ≤ 10.000 75% 65% + 15% 30%
2 > 5.000 - 10.000 > 10.000 - 20.000 70% 60%
3 >10.000 - 20.000 > 20.000 - 30.000 55% 45% ατομικό/οικογενεικό εισόδημα >20.000€
4 >20.000 - 30.000 > 30.000 - 50.000 45% 40%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΚΕΛΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α' Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια των κυρίων χώρων του ακινήτου
 • τις 22.500 €

 

ΣΚΕΛΟΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ"

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • τις 10.000 €

 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και δαπάνες ανακαίνισης που αφορούν το σκέλος "Ανακαινίζω".

ΣΚΕΛΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (ρολό ή εξώφυλλο)
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 • Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
 • Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους και πιλοτής
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και αυτοματισμούς
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με καυστήρα-λέβητα φυσικού αερίου και αυτοματισμούς
 • Εγκατάσταση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (κλιματιστικά)
 • Εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη
 • Εγκατάσταση συσκευών διαχείρισης ενέργειας (Smart Home)

 

ΣΚΕΛΟΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ"

 • Ανακαίνιση λουτρού, κουζίνας, καθιστικού, υπνοδωματίου