Κριτήρια Αξιολόγησης

Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα συντελεστών Ανώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου Κατώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου
Κ1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,200 1,100
Κ2 Εισόδημα / μέλος οικογένειας 14% 1.000€ / άτομο οικογένειας 30.000€ / άτομο οικογένειας
Κ3 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,2180
Κ4 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α' ΠΕΑ 5% Η Γ
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής 3% Προ του 1955 2011
Κ6 Μονογονεϊκή οικογένεια 7% σταθερό
Κ7 ΑμεΑ 7% σταθερό
Κ8 Πολύτεκνοι 7% σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%